Onderzoeksrapporten e.d.

Deze onderzoeksrapporten, artikelen en boekjes zijn gemaakt in de periode van mijn opleiding Bouwhistorie

aan de Hogeschool Utrecht (2004-2005) tot en met 2019. Het betreft kleine en grote onderzoeken of het resultaat ervan

in de vorm van een artikel of boekje. Meer recente onderzoeken staan vermeld op mijn CV – zie aldaar. Hoewel ik volgens

anderen een vlotte en toegankelijke schrijfstijl heb, leest e.e.a. niet als een roman. Dit komt door de aard van de materie;

onderzoek betekent dat allerlei zaken systematisch en soms gedetailleerd worden onderzocht en beschreven.

De inhoudsopgaven geven de volgorde van de onderwerpen weer; de paginanummers verwijzen naar de oorspronkelijke

rapporten. Het downloaden op mobiele media kan even duren.

 

Jongere bouwkunst (1850 – 1940)

Gebouwtje radiodistributie te Utrecht

Rapportje over de bouwgeschiedenis van dit kleine gebouw waarin de vroegere radiodistributie in Utrecht werd verzorgd

en de directe omgeving. Het maakt deel uit van de voormalige gemeentelijke bedrijfsgebouwen bij de vuilstort aan de Grift,

die bij de inrichting van het Griftpark gehandhaafd bleven.

Van Sijpesteijnkade te Utrecht

Rapport over de ontwikkelingsgeschiedenis van de bebouwing aan de Van Sijpesteijnkade in Utrecht, met nadruk op het

rijksmonument op nr. 23 en het daarnaast gelegen nr. 25. De panden zijn grotendeels uit het eerste kwart van de 20e eeuw.

Het rijksmonument wordt opgenomen in de ter plaatse te realiseren nieuwbouw.

Villa Paulowna in Den Haag

Bouwhistorische verkenning ten behoeve van de herbestemming van een groot kantoorpand in Den Haag, eind 19e-eeuws

met een aanbouw uit 1938.

Huis de Werve in Voorburg

Bouwhistorische verkenning ten behoeve van de herbestemming van een groot kantoorpand in Voorburg, oorspronkelijk

deels 17e en deels begin 19e-eeuws.

Voormalige hoofdonderwijzerswoning in Apeldoorn

Bouwhistorische verkenning ten behoeve van de waardestelling van een voormalige hoofdonderwijzerswoning, gebouwd

in 1935, op het terrein van Groot Schuylenburg in Apeldoorn.

rapport Zon en Schild

Cultuur- en bouwhistorische quickscan van de psychiatrische inrichting Zon en Schild te Amersfoort.

Noordeinde 44-46 en Molenstraat 14 Den Haag

Hoofdstuk 3.1

Bouwhistorische quickscan met fotoreportage van Noordeinde 44-46 en Molenstraat 14 (tot 1970 Maison Krul) te Den Haag.

Villa Van Waning 11 2 2019

Bouwhistorische quickscan met aanbevelingen van de voormalige directiewoning van de firma Van Waning & Co in de wijk

Feijenoord te Rotterdam.

 

< 1850

Boerderijen

De Honderdse Polder en boerderij Het Honderd in Nieuwer ter Aa (Utr)

Artikel in het Jaarboekje 2016 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake over de ontwikkelingsgeschiedenis van de

Honderdsche Polder vanaf de vroege Middeleeuwen en de daarin gelegen boerderij Het Honderd, die resten bevat van de

boerderij annex schuilkerk uit 1580.

Het Honderd 1580 – 2016 – het rapport in pdf-formaat is bij mij op te vragen.

Rapport van een groot onderzoek in 2014 en 2016 naar de historische boerderij Het Honderd, Honderdselaantje 4 in

Nieuwer ter Aa. Bij het onderzoek is de oorspronkelijke functie van boerderij annex schuilkerk (1580 – 1650) aangetoond

en zijn (waarschijnlijke) bouwoffers gevonden.

De hoeve van Hoeksema in Lutjegast (Gr)

Rapport over een waarschijnlijk vroeg 19e-eeuwse boerderij en de geografisch-historische ontwikkeling van de directe

omgeving. Het gaat om de boerderij van een familielid, waar ik als kind regelmatig logeerde.

Bouwhistorische begeleiding van archeologisch onderzoek bij boerderijen in Putten, Bergambacht en Zegveld.

 

Panden met middeleeuwse wortels

’t Wapen van Odijk

Artikeltje over de oorsprong van ’t Wapen van Odijk, vanouds één van de dorpsherbergen van Odijk (1450 – 1750).

Plompetorengracht 18 te Utrecht

Artikel over de ontwikkelingsgeschiedenis van een groot pand (woonappartementen en kantoor) in Utrecht in relatie tot

zijn omgeving (1420 – 1920).

Drift 3 te Utrecht

Rapport over de ontwikkelingsgeschiedenis van een 17e-eeuwse woning annex kantoorpand in Utrecht met middeleeuws

achterdeel, in relatie tot zijn omgeving.

Mariaplaats 14 te Utrecht

Boekje over de bouw- en gebruiksgeschiedenis van dit oorspronkelijk 14e-eeuwse kanunnikenhuis met aangebouwde zaal

in Utrecht in relatie tot zijn omgeving. Voor de volledigheid: de inleiding van de hand van de voorzitter van de Sociëteit

de Vereeniging (huidige eigenaar en gebruiker) en hoofdstuk 2 van de hand van een andere auteur zijn weggelaten.

Bouwhistoriche verkenning omgeving Sionskameren

Bouwhistorische opname Sionskameren

Deelontledingen Sionskameren

Drie rapporten over de geschiedenis van de voormalige fundatie van vrijwoningen de Sionskameren in Utrecht. De fundatie

is in 1510 gesticht. De kameren lagen op het achterterrein van twee kleine middeleeuwse panden aan de Nieuwegracht

in Utrecht. Op het grotere binnenterrein van dit bouwblok werden vanaf de tweede helft van de 19e eeuw enkele bedrijven

gevestigd. De verkenning gaat vooral over deze ontwikkeling. De opname en deelontledingen betreffen de Sionskameren,

die vanaf WO II steeds verder in gebruik werden genomen door een bakkerij aan de Nieuwegracht en de ABC-straat.

Het is mijn afstudeerskriptie uit 2005 die dan ook als titel heeft “Hoe het brood de armenhuisjes opat”.

 

Kerken en kloosters

Het St. Nicolaasconvent te Utrecht

Boekje ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. De bouw- en gebruiks-

geschiedenis van het Doelenhuis in Utrecht (1400 – 1900), in relatie tot zijn omgeving. Begonnen als begijnenhuis en daarna

achtereenvolgens slotklooster, tuchthuis en werkhuis, gevangenis, gemeentelijk armenhuis, instelling voor geestelijke

gezondheidszorg en verzamelgebouw met woningen en bedrijven. Het boekje in pdf-formaat is bij mij op te vragen.

Drie rapporten over de St. Nicolaaskerk in Holostrevy (West-Tsjechië):

Inleiding St. Nicolaaskerk Holostrevy Tsjechië

Deelrapport over de ontstaansgeschiedenis van de kerk in relatie tot haar omgeving (vanaf rond 1150).

Onderzoek St. Nicolaaskerk Holostrevy Tsjechië

Deelrapport over de bouwhistorie van de kerk (rond 1150 t/m WO II).

Muurschilderingen St. Nicolaaskerk Holostrevy Tsjechië

Deelrapport over middeleeuwse en nieuwere muurschilderingen in en aan de kerk.